Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK HOPI MESTO DETSKÝ RAJ

Miesto: BOZIN SHOPPING, Pezinok

 1. V priestoroch Hopi Mesto Detský Raj je možný pohyb návštevníkov výlučne v ponožkách.
 2. Maloleté deti majú vstup do priestorov Hopi Mesto Detský Raj povolený výlučne v sprievode zodpovednej dospelej osoby, ktorá za ne plne zodpovedá po celú dobu pobytu v priestoroch Hopi Mesto Detský Raj. Za dospelú osobu je považovaná osoba staršia ako 18 rokov.
 3. Za úrazy maloletých detí spôsobené v priestoroch Hopi Mesto Detský Raj plne zodpovedá sprevádzajúca dospelá osoba, ktorá je zároveň zodpovedná za škody spôsobené sprevádzaným maloletým dieťaťom na majetku vrátane hracej zostavy nachádzajúcom sa v priestoroch Hopi Mesto Detský Raj.
 4. Návštevníci sú povinní bezodkladne informovať pracovníkov na prevádzke Hopi Mesto Detský Raj o všetkých úrazoch, nehodách a škodách na majetku vrátane hracej zostavy, ktoré v priestoroch Hopi Mesto Detský Raj nastali.
 5. Vedenie spoločnosti Doxor, s.r.o. a personál nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek úrazy a nehody návštevníkov vrátane maloletých detí, ktoré nastali v priestoroch Hopi Mesto Detský Raj.
 6. Návštevníci prevádzky Hopi Mesto Detský Raj sú povinní riadiť sa pokynmi pracovníkov prevádzky Hopi Mesto Detský Raj.
 7. V prípade akéhokoľvek poškodenia majetku Hopi Mesto Detský Raj je doprovod povinný uhradiť škodu na mieste a v jej plnom rozsahu.
 8. Konzumácia jedál, tekutín, alebo akýchkoľvek pochutín je v priestoroch hracej zostavy Hopi Mesto Detský Raj ZAKÁZANÁ.
 9. Konzumovať je možné iba jedlo, tekutiny a pochutiny zakúpené v priestoroch prevádzky Hopi Mesto Detský Raj, a to v priestoroch mimo hracej zostavy Hopi Mesto Detský Raj. Výnimku tvorí strava pre dojčatá a pre návštevníkov vrátane maloletých detí so špeciálnymi dietetickými požiadavkami.
 10. V priestore prevádzky Hopi Mesto Detský Raj je fajčenie ZAKÁZANÉ.
 11. Do priestorov prevádzky Hopi Mesto Detský Raj je ZAKÁZANÉ vodiť akékoľvek zvieratá.
 12. Vedenie spoločnosti Doxor, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za straty, krádeže, alebo škodu na majetku návštevníkov prevádzky Hopi Mesto Detský Raj počas pobytu v priestoroch Hopi Mesto Detský Raj.
 13. V prípade odcudzenia, alebo straty evidenčného predmetu evidujúceho čas maloletého dieťaťa strávený v priestore prevádzky Hopi Mesto Detský Raj, je návštevník zastupujúci maloleté dieťa povinný zaplatiť vstupné v sume 30 Eur za každé maloleté dieťa.
 14. Vedenie spoločnosti Doxor, s.r.o. si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny týkajúce sa otváracej doby a cenníka prevádzky Hopi Mesto Detský Raj, a to bez predchádzajúceho upozornenia.
 15. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zamedziť vstup osobám, ktoré vzbudzujú oprávnené pochybnosti o konaní a správaní sa v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom – napr. osoby pod vplyvom alkoholu, nedostatočná hygiena, nadmerná hlučnosť, agresívne správanie. Posúdenie skutočností je v kompetencii personálu.
 16. Ak sa dosiahne kapacita ihriska 100 detí, personál zamedzí vstup do zóny ihriska a v takomto prípade je nutné počítať s čakacou dobou. Nároky voči prevádzkovateľovi vyplývajúce z tohto obmedzenia sú vylúčené.
 17. Vážení návštevníci, vedenie spoločnosti Doxor, s.r.o. Vám dáva na vedomie, že robí maximum pre optimálnu bezpečnosť návštevníkov vrátane maloletých detí. Uvedené zahŕňa vykonávanie pravidelných kontrol a revízií herných konštrukcií hracej zostavy Hopi Mesto Detský Raj, ktoré spĺňajú slovenské a európske normy. Bezpečnosť a kvalita konštrukcií časti hracej zostavy Hopi Mesto Detský Raj je potvrdená certifikátom od výrobcu.

VSTUP DO PRIESTOROV PREVÁDZKY HOPI MESTO DETSKÝ RAJ S MALOLETÝM DIEŤAŤOM S PREJAVMI PRÍZNAKOV INFEKČNÉHO ALEBO VÍRUSOVÉHO OCHORENIA NIE JE POVOLENÝ!

 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK HOPI MESTO DETSKÝ RAJ

Miesto: BOZIN SHOPPING, Pezinok

Herná zóna

 1. Herná zóna je konštrukcia zostavená z atrakcií, ktoré sú certifikované v súlade so slovenskými predpismi a predpismi Európskej únie.
 2. Za bezpečnosť hernej konštrukcie ručí výrobca a dodávateľ svojimi certifikátmi, atrakcia je pravidelne kontrolovaná a revidovaná.
 3. Vstup do hernej zóny je povolený len v ponožkách-nie v papučkách, ani naboso!
 4. Rodičia môžu vstupovať do hernej konštrukcie, vtedy pre nich platia rovnaké pravidlá ako pre deti.
 5. Deti s v nevhodným a agresívnym správaním budú z ihriska vylúčené bez nároku na vrátenie vstupného. Posúdenie nevhodného správania je v kompetencii personálu.
 6. Konzumácia akéhokoľvek jedla, nápojov, sladkostí a žuvačiek je v herných častiach prísne zakázaná.
 7. Je prísne zakázané šplhať sa po ochranných sieťach z vonkajšej strany a liezť po šmýkačkách v protismere.
 8. Z hľadiska bezpečnosti nie je dovolené vo všetkých priestoroch herne používať vlastné hračky.
 9. Deti, ktoré sa hrajú na atrakciách, nesmú mať pri sebe alebo na sebe žiadne predmety ani oblečenie (napr. šály, šatky, šperky, perá alebo iné ostré predmety), ktoré by im mohli počas hry spôsobiť úraz.

 

 

 

To Top